وبگردی

متن آهنگ حسین حامی دو دل

دل بستی دل کندی رفتی اصلا نگو دوست دارم وقتی همش قهری من آتیشم توو بغلت محکم بگیر دستم

خستم از این دو دلی هات یا که میری از این بزار باشم دوره برت قربون اون اطفارات

لب تر کنی مردم برات دیوونه ی عشوه هات بریز برام موهاتو شونه هات چرخی بزن

بنداز بالا ابروهات آلودم آلوده ی اون نگات آهن نباش آهن ربا گونه هات

تا دنیا دنیا باشه با بودنت دلم خوشه چقدر خوب شاید تو که فکر رفتن توو سرته

 

وجود منم سدته زخمم ازت اخمته ولی یه روزی میرسه بگی این روانی حقته

 

تا دنیا دنیا باشه با بودنت دلم خوشه چقدر خوب شاید تو که فکر رفتن توو سرته

 

وجود منم سدته زخمم ازت اخمته ولی یه روزی میرسه بگی این روانی حقته

 

مو مشکی من مو مشکی من زیباتر از تو توو دنیا ندیدم عزیزم دیوونه تر کن دیوونه تر کن عاقل نمیشم من بختم ورق خورد

مستم از این شو مستم از این شو وقتی میای میبینمت دست پاچم از تو بیا بپاش رنگ سفید به زندگیم

ستاره هارو نمیخوام من چشمک بزن تو تموم عمر رو زل میزنم بهت بی وقته از صبح

تا دنیا دنیا باشه با بودنت دلم خوشه چقدر خوب شاید تو که فکر رفتن توو سرته

 

وجود منم سدته زخمم ازت اخمته ولی یه روزی میرسه بگی این روانی حقته

 

تا دنیا دنیا باشه با بودنت دلم خوشه چقدر خوب شاید تو که فکر رفتن توو سرته

وجود منم سدته زخمم ازت اخمته ولی یه روزی میرسه بگی این روانی حقته

مستم از این شو مستم از این شو وقتی میای میبینمت دست پاچم از تو بیا بپاش رنگ سفید به زندگیم

ستاره هارو نمیخوام من چشمک بزن تو تموم عمر رو زل میزنم بهت بی وقته از صبح

تا دنیا دنیا باشه با بودنت دلم خوشه چقدر خوب شاید تو که فکر رفتن توو سرته

 

وجود منم سدته زخمم ازت اخمته ولی یه روزی میرسه بگی این روانی حقته

 

تا دنیا دنیا باشه با بودنت دلم خوشه چقدر خوب شاید تو که فکر رفتن توو سرته

وجود منم سدته زخمم ازت اخمته ولی یه روزی میرسه بگی این روانی حقته

پیشنهادی