وبگردی

متن آهنگ رامین کسرایی هوادار

بی خودی پر میزدی بال تو پروازی نبود مهره ماه نگات سرباز این بازی نبود

?

اونکه خامت میشد و پخته نمیشد آخرش توی چنگت له شد و هی میزدی توی پرش

?

من بودم که هوادارت که هوا خواهت تو شدم هوایی شد دلت

?

بازی کردم میدونی رو با تو همه دروغهاتو میدونم نمیکنم ولت

?

من بودم که هوادارت که هوا خواهت تو شدم هوایی شد دلت

?

بازی کردم میدونی رو با تو همه دروغهاتو میدونم نمیکنم ولت

?

چیه این حسم خدا غیر خودآزاری چیه آدم مجنون چه میدونه که بیماری چیه

?

هم برام دراد و هم درد بعضی شبها این چه دردیه که افتاده به جونم ای خدا

?

من بودم که هوادارت که هوا خواهت تو شدم هوایی شد دلت

?

بازی کردم میدونی رو با تو همه دروغهاتو میدونم نمیکنم ولت

?

من بودم که هوادارت که هوا خواهت تو شدم هوایی شد دلت

?

بازی کردم میدونی رو با تو همه دروغهاتو میدونم نمیکنم ولت

?

?

هم برام دراد و هم درد بعضی شبها این چه دردیه که افتاده به جونم ای خدا

?

من بودم که هوادارت که هوا خواهت تو شدم هوایی شد دلت

?

بازی کردم میدونی رو با تو همه دروغهاتو میدونم نمیکنم ولت

?

من بودم که هوادارت که هوا خواهت تو شدم هوایی شد دلت

?

بازی کردم میدونی رو با تو همه دروغهاتو میدونم نمیکنم ولت

?

?

پیشنهادی