وبگردی

متن آهنگ سالار عقیلی مادر

بگذار سر بر شانه ات بگذار سر بر شانه ات بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب

?

بگذار سر بر شانه ات بگذار سر بر شانه ات بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب

?

میترسم از دنیای بی مادر کجایی کجایی خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب

?

میترسم از دنیای بی مادر کجایی کجایی خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب

?

من کودکانه از زمانه میگریزم مادر ببین انگار من تب دارم امشب

?

بی تو هوا کم دارد این کاشانه مادر این قلب خسته میدهد آزارم امشب

?

میترسم از دنیای بی مادر کجایی کجایی خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب

?

میترسم از دنیای بی مادر کجایی کجایی خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب

?

?

میترسم از دنیای بی مادر کجایی کجایی خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب

?

من کودکانه از زمانه میگریزم مادر ببین انگار من تب دارم امشب

?

بی تو هوا کم دارد این کاشانه مادر این قلب خسته میدهد آزارم امشب

?

میترسم از دنیای بی مادر کجایی کجایی خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب

?

میترسم از دنیای بی مادر کجایی کجایی خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب

?

?

پیشنهادی