وبگردی

متن آهنگ سه برادر خداوردی شله شله

شله شله شله شله شله شله

?

عروس چقد قشنگه ایشلا مبارکش باد دوماد خوش آب و رنگه ایشالا مبارکش باد

?

ماشالله به چشم و ابروش ایشالا مبارکش باد کشکک ناز زانوش ایشالا مبارکش باد

?

شله شله شله شله شله شله نون و پنیر اوردیم دخترتونو بردیم

?

نون و پنیر ارزونیتون دختر نمی دیم بهتون شال و حریر آوردیم دخترتونو بردیم

?

شال و حریر ارزونیتون دختر نمیدیم بهتون تشت طلا اوردیم دخترتون رو بردیم

?

تشت طلا ارزونیتون دختر نمی دیم بهتون شله شله شله شله شله شله

?

عروس چقد قشنگه ایشلا مبارکش باد دوماد خوش آب و رنگه ایشالا مبارکش باد

?

ماشالله به چشم و ابروش ایشالا مبارکش باد کشکک ناز زانوش ایشالا مبارکش باد

?

شله شله شله شله شله شله نون و پنیر اوردیم دخترتونو بردیم

?

نون و پنیر ارزونیتون دختر نمی دیم بهتون شال و حریر آوردیم دخترتونو بردیم

?

شال و حریر ارزونیتون دختر نمیدیم بهتون تشت طلا اوردیم دخترتون رو بردیم

?

تشت طلا ارزونیتون دختر نمی دیم بهتون شله شله شله شله شله شله

?

?

تشت طلا ارزونیتون دختر نمی دیم بهتون شله شله شله شله شله شله

?

عروس چقد قشنگه ایشلا مبارکش باد دوماد خوش آب و رنگه ایشالا مبارکش باد

?

ماشالله به چشم و ابروش ایشالا مبارکش باد کشکک ناز زانوش ایشالا مبارکش باد

?

شله شله شله شله شله شله نون و پنیر اوردیم دخترتونو بردیم

?

نون و پنیر ارزونیتون دختر نمی دیم بهتون شال و حریر آوردیم دخترتونو بردیم

?

شال و حریر ارزونیتون دختر نمیدیم بهتون تشت طلا اوردیم دخترتون رو بردیم

?

تشت طلا ارزونیتون دختر نمی دیم بهتون شله شله شله شله شله شله

?

پیشنهادی