وبگردی

متن آهنگ سپهر خلسه و محسن مهر سردرگم

هضم نکردم دوری تو من دقیقا از اون ثانیه که ازت دور میشدم

همه فهمیدن چه آدمیم بدون تو من آره تکلیفم معلوم نی ولی چی بودی تو هم

هضم نکردم این خونه رو این روانی همیشه عاشق دیوونه رو

چشم و گونه های تر همیشه این صورتو

این روزا سردرگمم خنده های واقعیم کمتر شدن

 

با فکرت هی میکشم دست از خودم چیزی هم نمیمونه از من گلم

 

این روزا سردرگمم خنده های واقعیم کمتر شدن

با فکرت هی میکشم دست از خودم چیزی هم نمیمونه از من گلم

چند روز پیش سی سالم شد حالم خوب نیست

حتی با الکل میگم هیچی تهش نیست باور کن

سه تا خال دارم ولی تنم سی تا خط خورد

خاطرات زیر پات له شدن ولی تا دیدم چقد واضح خودمو

عاشق چیه احمق بودم میخوام آدرس گلم

نشد عوض اصلا چیزی راجع به من تو هم بدتر از من

روزا رفتن از دست رفتارا سگی شدن بدتر از قبل

سه تا خال دارم ولی تنم سی تا خط خورد

خاطرات زیر پات له شدن ولی تا دیدم چقد واضح خودمو

عاشق چیه احمق بودم میخوام آدرس گلم

نشد عوض اصلا چیزی راجع به من تو هم بدتر از من

روزا رفتن از دست رفتارا سگی شدن بدتر از قبل

پیشنهادی