وبگردی

متن آهنگ شاهین پسیان سیمرغ

سیمرغ و از عالم بالا رسیدم من ناله ی شهرم دل افکار رسیدم

از آتش عشقت به سماعم بسی چند

سودای جنون دارم و افسانه رسیدم افسانه رسیدم …

مرغ باغ ملکوتم به زمین جای نگیرم

من در این خانه ی ویرانه سکونت نپذیرم

کنج عزلت بنشستم که شوم پخته ی دوران

شوق وصل دارم و تا حال به مقصود نرسیدم نرسیدم … نرسیدم …

اگر بالت شکستند تو را دیده بستند به آسمان برگرد

به آسمان برگرد … به آسمان برگرد …

مرغ باغ ملکوتم به زمین جای نگیرم

من در این خانه ی ویرانه سکونت نپذیرم

کنج عزلت بنشستم که شوم پخته ی دوران

شوق وصل دارم و تا حال به مقصود نرسیدم نرسیدم … نرسیدم …

اگر بالت شکستند تو را دیده بستند به آسمان برگرد

به آسمان برگرد … به آسمان برگرد …

پیشنهادی