وبگردی

متن آهنگ شقایق آرمان گرشاسبی

تکست آهنگ شقایق آرمان گرشاسبی

به جز تنت مبادا ، شقایقی ببویم

تو هدیه کن دلی یا ، رَمق به جستجویم

تو بهترین فریبی که از زمانه خوردم

?

تو آخرین کلامی ، که تا ترانه بُردم

به جز تنت مبادا ، شقایقی ببویم

تو هدیه کن دلی یا ، رَمق به جستجویم

?

تو بهترین فریبی که از زمانه خوردم

تو آخرین کلامی ، که تا ترانه بُردم

تنهایی و تنهایی ، این عاقبتِ دل شد

?

بی زمزمه یِ نامت ، این حنجره باطل شد

بر گونه یِ من اشکی لغزید و نفهمیدم

من بَخت پریشانی ، بر آینه میدیدم

?

شبم ، کجا ، سحر کجا

شبم ، کجا ، سحر کجا

به جز تنت مبادا ، به جز تنت مبادا

?

به جز تنت مبادا ، شقایقی ببویم

تو هدیه کن دلی یا ، رَمق به جستجویم

به جز تنت مبادا ، شقایقی ببویم

?

تو هدیه کن دلی یا ، رَمق به جستجویم

به جز تنت مبادا ، شقایقی ببویم

تو هدیه کن دلی یا ، رَمق به جستجویم

پیشنهادی