وبگردی

متن آهنگ شهرام ناظری کاروان شهید

میگذرد کاروان روی گل ارغوان

?

قافله سالار آن سرو شهید جوان

?

در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان

?

داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان خورشیدی تابیدی ای شهید

?

در دل ها جاویدی ای شهید میگرید در سوگت آسمان

?

میسوزد از داغت شمع جان چون روید لاله از خاک تو

?

یاد آرم وضع جان پاک تو بنگر چون شد دل ها خون شد زین آتش ها

?

از موج خون شد لاله گون دشت و صحرا زین درد و غم گرید عالم ای شهید ما

?

از این ماتم خون میگِریَم ای یاران ای یاران سوزم از داغ غمی

?

داغ ظلم و ستمی خون هر جانباز میدهد آواز جان فدای وطنم خاک ایران کفنم

?

خورشیدی تابیدی ای شهید در دل ها جاویدی ای شهید

?

میگرید در سوگت آسمان میسوزد از داغت شمع جان

?

از موج خون شد لاله گون دشت و صحرا زین درد و غم گرید عالم ای شهید ما

?

از این ماتم خون میگِریَم ای یاران ای یاران سوزم از داغ غمی

?

داغ ظلم و ستمی خون هر جانباز میدهد آواز جان فدای وطنم خاک ایران کفنم

?

خورشیدی تابیدی ای شهید در دل ها جاویدی ای شهید

?

میگرید در سوگت آسمان میسوزد از داغت شمع جان

?

?

پیشنهادی