وبگردی

متن آهنگ صفا میرشکار زخمه

همه شب مست رَوم باده دست روم مطربا تار بزن هر طرف هست روم

?

باده را نوش کنم خانه بر دوش کنم تو که خود جان منی جان فراموش کنم

?

جان فراموش کنم بزن بزن تار بزن زخمه به تکرار بزن

?

جان من است یار من با نفس ای یار بزن بزن بزن تار بزن زخمه به تکرار بزن

?

جان من است یار من با نفس ای یار بزن عکست زدم بر کاشیو زیباست این نقاشیو

?

نقش جهان است موی تو مستم ز عطر و بوی تو

?

اینجا خماری میبَرد هی دست یاری میبرد

?

پس میزنم پَستان مرا بازا بخوان مستان مرا بازا بخوان مستان مرا

?

بزن بزن تار بزن زخمه به تکرار بزن جان من است یار من با نفس ای یار بزن

?

بزن بزن تار بزن زخمه به تکرار بزن جان من است یار من با نفس ای یار بزن

?

?

نقش جهان است موی تو مستم ز عطر و بوی تو

?

اینجا خماری میبَرد هی دست یاری میبرد

?

پس میزنم پَستان مرا بازا بخوان مستان مرا بازا بخوان مستان مرا

?

بزن بزن تار بزن زخمه به تکرار بزن جان من است یار من با نفس ای یار بزن

?

بزن بزن تار بزن زخمه به تکرار بزن جان من است یار من با نفس ای یار بزن

?

پیشنهادی