وبگردی

متن آهنگ علیرضا قربانی هم گناه

من تفنگی شده ام رو به نبودن هایت رو به یک پنجره در جمعیت تنهایت

?

فکر کردم که خودم را به تو نزدیک کنم نزدیک کنم

?

بی هوا بین دو ابروی تو شلیک کنم شلیک کنم

?

خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت

?

موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد

?

خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت

?

موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد

?

از دلم دور شدی فکر تو آمد به سرم خواب میبینمت از خواب نباید بپرم

?

خواب پرواز تو با نامه ی خیسی در مشت تو نباشی غم این عصر مرا خواهد کشت

?

عصر تلخی که به جز خاطره ای قرمز نیست عصر تلخی که به جز ترس خداحافظ نیست

?

یک دو راهیست که از گریه به دریا برسم به تو تنها برسم یا به تو تنها برسم

?

خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت

?

موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد

?

خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت

?

موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد

?

عصر تلخی که به جز خاطره ای قرمز نیست عصر تلخی که به جز ترس خداحافظ نیست

?

یک دو راهیست که از گریه به دریا برسم به تو تنها برسم یا به تو تنها برسم

?

خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت

?

موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد

?

خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت

?

موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد

?

?

پیشنهادی