وبگردی

متن آهنگ علی امیری آتش عشق

تو همانی که دل دیووانه من میخواهد چشمانت دید و شد بیمارت

?

تویی قرار این دل بی طاقت تو که زیبایی حال این دیووانه را بهتر کن

?

غمه این دیووانه را کمتر کن آتش عشقت را بیشتر کن

?

ای که جانم به جانت بسته است این دل شده غرق در دیای عشقت

?

عطر پیراهن تو پیچیده در هوایم به چقدر زیباست آرایش چشمت

?

ای که جانم به جانت بسته است این دل شده غرق در دیای عشقت

?

عطر پیراهن تو پیچیده در هوایم به چقدر زیباست آرایش چشمت

?

مگر این دنیا چندتا مثل تو دارد عشق تو بر من بی چتر میبارد

?

دل دیووانه قدر تو را میداند هی یار خاطرت تخت عاشق تو میمانم

?

و نیامده شدی عزیزتر از جانم تا نفس دارم از تو میخوانم هی یار

?

ای که جانم به جانت بسته است این دل شده غرق در دیای عشقت

?

عطر پیراهن تو پیچیده در هوایم به چقدر زیباست آرایش چشمت

?

ای که جانم به جانت بسته است این دل شده غرق در دیای عشقت

?

عطر پیراهن تو پیچیده در هوایم به چقدر زیباست آرایش چشمت

?

?

دل دیووانه قدر تو را میداند هی یار خاطرت تخت عاشق تو میمانم

?

و نیامده شدی عزیزتر از جانم تا نفس دارم از تو میخوانم هی یار

?

ای که جانم به جانت بسته است این دل شده غرق در دیای عشقت

?

عطر پیراهن تو پیچیده در هوایم به چقدر زیباست آرایش چشمت

?

ای که جانم به جانت بسته است این دل شده غرق در دیای عشقت

?

عطر پیراهن تو پیچیده در هوایم به چقدر زیباست آرایش چشمت

?

?

پیشنهادی