وبگردی

متن آهنگ غم مخور بابک افرا

 یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور

?

 کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

?

 ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن

?

 وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور

?

?

 ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن

?

 وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور

?

پیشنهادی