وبگردی

متن آهنگ فرزین کاتب پایتم من

پایتم من واسه یکی شدن تو زمستون برفها رو شمردن

تا تهش دور این عشق و در آوردن تخت خوابت بازوم شده دیگه

حال قلبم آروم شده دیگه عشق من عشق تو نامحدوده دیگه

ما یک تن و دو روحیم و حالی که قیمت نداره ببین

جذابی ولی خاص قطعا خدا با ماست ببین حرف ما رو زبون هاست

قرص دلم با تو یا هیچ کسی یا تو میدونی یا نه ورد زبون هاییم هرجا که ماییم

میمونی با من سلفی با هم میگیرم هرجا که دوتایبی میریم

ما یک تن و دو روحیم و حالی که قیمت نداره ببین

جذابی ولی خاص قطعا خدا با ماست ببین حرف ما رو زبون هاست

جذابی ولی خاص قطعا خدا با ماست ببین حرف ما رو زبون هاست

قرص دلم با تو یا هیچ کسی یا تو میدونی یا نه ورد زبون هاییم هرجا که ماییم

میمونی با من سلفی با هم میگیرم هرجا که دوتایبی میریم

ما یک تن و دو روحیم و حالی که قیمت نداره ببین

جذابی ولی خاص قطعا خدا با ماست ببین حرف ما رو زبون هاست

پیشنهادی