وبگردی

متن آهنگ فره حالم خراوه چشتی بار آرامم بکی از روح الله کرمی

فره حالم خراوه چشتی بار آرامم بکی

داشی هرچی قرص خمه بان گیان تو هیچ وپیم نکی

کام و کام نخ نخ اراد سیگار و سیگار دامه بان

قسم و پاکی عشقمان دی کس نینم دی کس و جاد

?

جای خالید و ناو ای ماله هر ثانیه جور یه ساله

آسمان ای شهره اراد سر ولی شیویاس دواره

?

سر نکه خوار عیبه نگیر کواومان کردی خدا

امشو چه بغضی کردمه چنی دلگیره ای هوا

آسمان برمه بایده خوار زمین بچیوچیده و یک

?

عشقم دره بوده عروس چودن وناو مال ترک

آه کی نیشته دامانم قلبم ارا کی سزانم

و خاطر کام بی خدا دله دالگم شکانم

???

این متن موزیک کاملا با موزیک اصلی مطابق می باشد .

پیشنهادی