وبگردی

متن آهنگ محسن پارسا ترس

داشتی نگام میکردی داشتم میسوختم از ترس اینکه نری لبامو بهم میدوختم

?

بهم میگفتی این رابطه اجبار نداره تنهام بذار برو اگه اشکال نداره

?

اگه برا رسیدن بهت ردپایی نیست اگه روی زندگی سمت ما نیست

?

اگه توی دلم حسی هست اون مال توئه مال شخص خاصی نیست

?

اگه برا رسیدن بهت ردپایی نیست اگه روی زندگی سمت ما نیست

?

اگه توی دلم حسی هست اون مال توئه مال شخص خاصی نیست

?

شبیه ابری ام که فقط تیره ست و بارون نمیزنه نمیدونم چرا مستی بعد تو از سرم نمیپره

?

دلم میخواد توو این خونه کمی آفتاب بزنه شاید خورشید رنگ چشماتو از یادم ببره

?

اگه برا رسیدن بهت ردپایی نیست اگه روی زندگی سمت ما نیست

?

اگه توی دلم حسی هست اون مال توعه مال شخص خاصی نیست

?

اگه برا رسیدن بهت ردپایی نیست اگه روی زندگی سمت ما نیست

?

اگه توی دلم حسی هست اون مال توئه مال شخص خاصی نیست

?

دلم میخواد توو این خونه کمی آفتاب بزنه شاید خورشید رنگ چشماتو از یادم ببره

?

اگه برا رسیدن بهت ردپایی نیست اگه روی زندگی سمت ما نیست

?

اگه توی دلم حسی هست اون مال توعه مال شخص خاصی نیست

?

اگه برا رسیدن بهت ردپایی نیست اگه روی زندگی سمت ما نیست

?

اگه توی دلم حسی هست اون مال توئه مال شخص خاصی نیست

?

پیشنهادی