وبگردی

متن آهنگ مسعود علمدار نیامد

آن یار سفر کرده ز انظار نیامد محبوب دل امت بیدار نیامد

آن شیر زمان حافظ اسرار نیامد سردار علی، قاسم سردار نیامد

او از سفر حضرت دلدار نیامد ای اهل حرم میر علمدار نیامد

آن را که چنان مالک اشتر به زمان بود آرامش دلهای پریش و نگران بود

او سنک صبوری به ضعیفان جهان بود چون تیر به چشمان پلیدان زمان بود

آماج عدو گشت و اینبار نیامد ای اهل حرم میر علمدار نیامد

دستش چو ید حضرت عباس جدا شد صد آه که جسمش هدف تیر جفا شد

از سوز غمش کشور جان غرق عذا شد خونخواه او مقصد و معوای به جا شد

عشاق بدانید و سپه دار نیامد ای اهل حرم میر علمدار نیامد هر چند علم بی کس و بی یار نماند

ارکان وطن بی سر و سردا نماند آن دشمن قدار چه خوب است بداند تضعیف حقیقت به خباثت نتواند

آن یار سفر کرده ز انظار نیامد محبوب دل امت بیدار نیامد آن شیر زمان حافظ اسرار نیامد

سردار علی، قاسم سردار نیامد او از سفر حضرت دلدار نیامد ای اهل حرم میر علمدار نیامد

از سوز غمش کشور جان غرق عذا شد خونخواه او مقصد و معوای به جا شد

عشاق بدانید و سپه دار نیامد ای اهل حرم میر علمدار نیامد هر چند علم بی کس و بی یار نماند

ارکان وطن بی سر و سردا نماند آن دشمن قدار چه خوب است بداند تضعیف حقیقت به خباثت نتواند

آن یار سفر کرده ز انظار نیامد محبوب دل امت بیدار نیامد آن شیر زمان حافظ اسرار نیامد

سردار علی، قاسم سردار نیامد او از سفر حضرت دلدار نیامد ای اهل حرم میر علمدار نیامد

پیشنهادی