وبگردی

متن آهنگ مغلوب آدم حوا ابلیس

ابلیس را گفتم همی آمدن بودن چه سود

?

من کیم اینجا کجاس چیست این گنبد کبود

?

گفت آنجا را ببین آن دورتر ها را ببین آمدی که آنجا رسی آن آب درخشان را ببین

?

گفت با من تو بیا هر جا بگم هر جا برم کیف و کوکت حال و هولت را بسپارش به من

?

رفت و رفتم پشت او گویی امامم گشته بود اختیار و فکر و میلم موم شد در مشت او

?

رفت و رفتم پشت او، گویی امامم گشته بود اختیار و فکر و میلم موم شد در مشت او

?

هرچه رفتم نرسیدم نرسید آخر به سر او سرابی را نشانم داده بود آن بی پدر

?

جوششی در من به پا کرد آنکه حوای من است گفت جواب پرسشت پیش همتای من است

?

گفت نامش آدم است بی او جهان در ماتم است کل عالم در درون او و او در عالم است

?

من ز روح خود دمیدم را در او الله گفت گفت او خود گفت به جان مادرم والله گفت

?

آدم حوا ابلیس هر سه درون یک انسانه ابلیس اون مقصدی که حقیقی نیست رو حقیقی جلوه میده

?

با حوا می شه جلوه ی حسن و زیبایی حق رو دید و با آدم میشه حقیقت وجود رو مشاهده کرد

?

وقتی حقیقت وجود رو ببینی کل قوای عالم سجدت می کنن اون موقع میشی جانشین حق روی زمین

?

گفت نامش آدم است بی او جهان در ماتم است کل عالم در درون او و او در عالم است

?

من ز روح خود دمیدم را در او الله گفت گفت او خود گفت به جان مادرم والله گفت

?

آدم حوا ابلیس هر سه درون یک انسانه ابلیس اون مقصدی که حقیقی نیست رو حقیقی جلوه میده

?

با حوا می شه جلوه ی حسن و زیبایی حق رو دید و با آدم میشه حقیقت وجود رو مشاهده کرد

?

وقتی حقیقت وجود رو ببینی کل قوای عالم سجدت می کنن اون موقع میشی جانشین حق روی زمین

پیشنهادی