وبگردی

متن آهنگ میلاد راستاد موهامو زدم ۲

موهامو زدم بهم میاد مگه زشت شدم نگام نمیکنی دلت میاد

?

 دارم میرم واسه دو سال  ازم خدافظی نکن اشکم در میاد

?

خداحافظ همه کسم  دارم میرم ولی عکسات با منه

?

اگه نیستم اگه دوریم  تموم خاطراتت همیشه با منه

?

لحظه خدافظی چشام پره اشک میشه تموم ذهنم اینجا

?

درگیر برگشت میشه چشای من تر میشه خیلی نفس گیر میشه نبینمت دیر میشه

?

موهامو زدم بهم میاد مگه زشت شدم نگام نمیکنی دلت میاد

?

 دارم میرم واسه دو سال ازم خدافظی نکن اشکم در میاد

?

خداحافظ همه کسم دارم میرم ولی عکسات با منه

?

اگه نیستم اگه دوریم تموم خاطراتت همیشه با منه

?

?

درگیر برگشت میشه چشای من تر میشه خیلی نفس گیر میشه نبینمت دیر میشه

?

موهامو زدم بهم میاد مگه زشت شدم نگام نمیکنی دلت میاد

?

 دارم میرم واسه دو سال ازم خدافظی نکن اشکم در میاد

?

خداحافظ همه کسم دارم میرم ولی عکسات با منه

?

اگه نیستم اگه دوریم تموم خاطراتت همیشه با منه

?

?

پیشنهادی