وبگردی

متن آهنگ پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم

قول میدم همه فهمیدن اون نگاهاتو بهم دیدن

?

مجبورم آخه مغرورم اگه از تو به حد یک نفس دورم

?

ما همه دور همیم دور از حسای تلخیم به قول شاعر یکم بچرخ تا بچرخیم

?

تا اومدی رو به روم وقت این آهنگ شد جانم هماهنگ شو با ما آخ نفسم تنگ شد

?

دنیا مثت ندیده هرچی بگی تاییده آره هرجوری که فکر کنی حواسم بهت هس

?

خیره به چشم منی چی به چشمات میزنی که تو هر حالتی گیج کنندس

?

ما همه دور همیم دور از حسای تلخیم به قول شاعر یکم بچرخ تا بچرخیم

?

تا اومدی روبروم وقت این آهنگ شد جانم هماهنگ شو با ما آخ نفسم تنگ شد

?

?

تا اومدی رو به روم وقت این آهنگ شد جانم هماهنگ شو با ما آخ نفسم تنگ شد

?

دنیا مثت ندیده هرچی بگی تاییده آره هرجوری که فکر کنی حواسم بهت هس

?

خیره به چشم منی چی به چشمات میزنی که تو هر حالتی گیج کنندس

?

ما همه دور همیم دور از حسای تلخیم به قول شاعر یکم بچرخ تا بچرخیم

?

تا اومدی روبروم وقت این آهنگ شد جانم هماهنگ شو با ما آخ نفسم تنگ شد

?

?

پیشنهادی