وبگردی

 متن آهنگ پری امیرعلی سلیمانی

شب گیر ، شب آویز ، شب افروز ، چه مویی

?

دیروز چه چشمانی و امروز چه مویی

?

خورشید زمین گیر ، زمین ، گیر ، زمان ، گیر

?

ابروی تو جان گیر ، جهان گیر ، کمان گیر

?

بوسیده تو را ابر ، پرستیده تو را باد

?

?

خورشید زمین گیر ، زمین ، گیر ، زمان ، گیر

?

ابروی تو جان گیر ، جهان گیر ، کمان گیر

?

بوسیده تو را ابر ، پرستیده تو را باد

?

?

?

پیشنهادی