وبگردی

متن ریمیکس حسین توکلی چتری

باز که چتری زدی که چتری زدی

?

باز که چتری زدی وای چه عطری زدی تا رسیدم بهت هوشم رفت

?

وای از عمق نگات وای از اون خنده هات تا رسیدم بهت هوشم رفت

?

باز که چتری زدی وای چه عطری زدی تا رسیدم بهت هوشم رفت

?

وای از عمق نگات وای از اون خنده هات تا رسیدم بهت هوشم رفت

?

ریزه ریزه ریزه ریزه ریزه ریزه ریزه ریزه ریزه

?

ریزه ریزه ریزه الاناست دلم بریزه واسه اون چشای تیره که دلم بدجوری بهش گیره

?

دیگه میگه دیره ساعتم داره جلو میره باز بذا دلم همین جوری ازت عشق بگیره

?

باز که چتری زدی وای چه عطری زدی تا رسیدم بهت هوشم رفت

?

وای از عمق نگات وای از اون خنده هات تا رسیدم بهت هوشم رفت

?

قید دنیا رو زدم سر چشمات نگیره به پر دلم یهو پر چشمات

?

عاشقی از من دیوونگی از تو خط بکش دور همه عزیز جونم شو

?

باز که چتری زدی وای چه عطری زدی تا رسیدم بهت هوشم رفت

?

وای از عمق نگات وای از اون خنده هات تا رسیدم بهت هوشم رفت

?

?

باز که چتری زدی وای چه عطری زدی تا رسیدم بهت هوشم رفت

?

وای از عمق نگات وای از اون خنده هات تا رسیدم بهت هوشم رفت

?

قید دنیا رو زدم سر چشمات نگیره به پر دلم یهو پر چشمات

?

عاشقی از من دیوونگی از تو خط بکش دور همه عزیز جونم شو

?

باز که چتری زدی وای چه عطری زدی تا رسیدم بهت هوشم رفت

?

وای از عمق نگات وای از اون خنده هات تا رسیدم بهت هوشم رفت

?

?

پیشنهادی