وبگردی

متن ریمیکس محسن چاوشی باز آمدم

متن ریمیکس محسن چاوشی باز آمدم

باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم در من نگر در من نگر بهر تو غم خوار آمدم

baz amdm baz amdm az pish an iar amdm dr mn ngr dr mn ngr bhr to ghm khoar amdm

شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم

shad amdm shad amdm az jmlh azad amdm chndin hzaran sal shd ta mn bh gftar amdm

آن جا روم آن جا روم بالا بدم بالا روم بازم رهان بازم رهان کاین جا به زنهار آمدم

an ja rom an ja rom bala bdm bala rom bazm rhan bazm rhan kain ja bh znhar amdm

من مرغ لاهوتی بدم دیدی که ناسوتی شدم دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم

mn mrgh lahoti bdm didi ke nasoti shdm damsh ndidm naghan dr oi grftar amdm

من نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصر آخر صدف من نیستم من در شهوار آمدم

mn nor pakm ai psr nh msht khakm mkhtsr akhr sdf mn nistm mn dr shhoar amdm

ما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر ببین آن جا بیا ما را ببین کان جا سبک بار آمدم

ma ra bh chshm sr mbin ma ra bh chshm sr bbin an ja bia ma ra bbin kan ja sbk bar amdm

از چار مادر برترم وز هفت آبا نیز هم من گوهر کانی بدم کاین جا به دیدار آمدم

az char madr brtrm oz hft aba niz hm mn gohr kani bdm kain ja bh didar amdm

یارم به بازار آمدست چالاک و هشیار آمده ست ور نه به بازارم چه کار وی را طلبکار آمدم

iarm bh bazar amdst chalak o hshiar amdh st or nh bh bazarm chh kar oi ra tlbkar amdm

تکست ریمیکس محسن چاوشی باز آمدم

من مرغ لاهوتی بدم دیدی که ناسوتی شدم دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم

mn mrgh lahoti bdm didi ke nasoti shdm damsh ndidm naghan dr oi grftar amdm

من نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصر آخر صدف من نیستم من در شهوار آمدم

mn nor pakm ai psr nh msht khakm mkhtsr akhr sdf mn nistm mn dr shhoar amdm

ما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر ببین آن جا بیا ما را ببین کان جا سبک بار آمدم

ma ra bh chshm sr mbin ma ra bh chshm sr bbin an ja bia ma ra bbin kan ja sbk bar amdm

از چار مادر برترم وز هفت آبا نیز هم من گوهر کانی بدم کاین جا به دیدار آمدم

az char madr brtrm oz hft aba niz hm mn gohr kani bdm kain ja bh didar amdm

یارم به بازار آمدست چالاک و هشیار آمده ست ور نه به بازارم چه کار وی را طلبکار آمدم

iarm bh bazar amdst chalak o hshiar amdh st or nh bh bazarm chh kar oi ra tlbkar amdm

***

پیشنهادی